Svinninge Båtsällskaps (SBS) stadgar

Klubben grundades 1968 och har sin hemort i Svinningeviken, Österåkers Kommun


Verksamheten i SBS grundas på medlemmarnas solidariska medverkan och insatser för det gemensamma bästa med tillvaratagande av varje medlems speciella kunskaper och intressen. Därigenom stärks inte bara samhörigheten utan gör det också möjligt för klubben att minimera medlemmarnas kostnader för båtlivet.

§ 1 Ändamål

Svinninge Båtsällskap, i nedan kallad SBS, är en öppen allmännyttig ideell förening som är belägen i Österåker. SBS är en förening för både medlemmar i SvSH och de som inte är medlem i SvSH men har en anknytning till hamnen, t.ex. genom att de hyr båtplats i SvSH.

SBS har bland annat följande mål

·         Utveckla möjligheter till båtliv

·         Verka för god natur- och miljövård

·         Stärka ungdomens intresse för båtliv

·         Bedriva utbildning kopplat till båtliv

 

§ 2 Styrelse och firma
SBS:s styrelse består av fyra ordinarie ledamöter och 0 till två suppleanter som väljs bland SBS medlemmar. Minst en av medlemmarna i styrelsen skall vara boende inom Svinninge Tomtområde och nyttjar en båtplats i SvSH.

På årsmötet väljs ledamöter i styrelsen alternerande för en tid av två (2) år, dvs. varje år väljs två ledamöter för en mandatperiod av två år.

Firma SBS tecknas förutom av styrelsen också av ordförande och kassör eller sekreterare (två i förening).

§ 3 Styrelsemöte
Styrelsen håller möten på kallelse av ordföranden eller när minst två (2) styrelseledamöter påkallar detta. För att styrelsen skall kunna fatta beslut fordras att minst tre (3) ledamöter, varav minst två (2) ordinarie, är närvarande samt att samtliga styrelseledamöter blivit kallade. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Vid styrelsemöte skall föras protokoll. Kopia av styrelseprotokollet skall tillställas styrelseledamöter och suppleanter.

 § 4 Verksamhetsår
SBS:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 5 Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att:
- Verkställa beslut fattade av föreningsmöten.
- Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen. Fördelningen skall dokumenteras i form av    arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
- Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
- Representera SBS.
- Förvalta SBS:s egendom och medel.
- Besluta om antagning av ny medlem.

§ 6 Revisorer
Efter avslutat verksamhetsår skall styrelseförvaltning och räkenskaperna revideras av en (1) revisor som väljs på ordinarie årsmöte för två (2) år. För revisorn skall väljas en (1) suppleant för ett (1) år. Revisorn skall avge skriftlig berättelse till årsmötet och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 7. Årsmöte och Föreningsmöte
Årsmötet avhålls årligen före utgången av maj månad. Kallelsen till årsmötet skall innehålla dagordning. Kallelse till årsmöte skall ske, genom anslag på anslagstavla vid SBS hamnområde alternativt via SBS hemsida www.svinningebs.se samt genom post alternativt e-post till varje medlem och vara dem tillhanda minst 14 dagar före mötet.

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller av minst femton (15) medlemmar. Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

 § 7.1 Dagordning årsmöte
På årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av två (2) justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, beslut om sista dag för justering.
3. Val av rösträknare
4. Fastställande av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.
5. Val av ordföranden att leda årsmötesförhandlingarna och val av protokollförare vid mötet.
6. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens årsberättelse över det förflutna verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av avgifter för löpande verksamhetsår samt ersättning till styrelse och revisorer.
13. Inkomna motioner med styrelsens yttrande över de samma samt av styrelsen till mötet hänskjutna frågor.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och en suppleant.
16. Val av valnämnd.
17. Avslutning.

§ 7.2. Motioner
Motioner till ordinarie årsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 december före årsmötet.

§ 7.3. Rösträtt
Medlem i SBS är röstberättigad med en röst. Röstning får ej ske genom ombud eller fullmakt. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

§ 7.4. Beslut
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse utgått i enlighet med stadgarnas bestämmelser.
Beslut får endast fattas i de ärenden som framgår av kallelsen. Beslut skall ske genom  öppen omröstning utom i det fall mötet särskilt beslutar att sluten omröstning skall ske på begäran av en eller flera mötesdeltagare.
Reservation eller avvikande mening skall meddelas senast före mötets slut och skall antecknas till protokollet.

§ 7.5. Valnämnd
Valnämnden skall bestå av två (2) med SBS väl förtrogna medlemmar, varav en (1) ska vara sammankallande. Det vilar på valnämnden att i god tid före årsmötet informera styrelsen, samt inlämna förslag på lämpliga, vidtalade och intresserade medlemmar till styrelsen.

§ 8 Medlemskap
1. Medlemskap är obligatoriskt för ägare av båt som har plats i föreningen Svinninge Samfällighets Hamns (SvSH) anläggning.

2. Till hedersmedlem kan SBS välja person, som under en följd av år i hög grad främjat SBS: s intressen. Förslag om hedersmedlem lämnas till styrelsen för beslut på årsmöte.

§ 9 Medlems rättigheter
1. att föra SBS:s standert samt delta i SBS:s verksamhet.

§10 Medlems skyldigheter
1. att rätta sig efter SBS:s stadgar och andra föreskrifter utfärdade av SBS samt gällande SvSH hamnordning.
2. att hålla styrelsen uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter inkl e-mail adress

§ 11 Medlems inträde
1. Ansökan om inträde skall ske skriftligen, genom en särskild inträdesansökan/intresseanmälan till styrelsen för SBS, vilken beslutar om antagning av ny medlem.

§ 12 Medlems utträde
1. Vid utträde skall detta skriftligen meddelas styrelsen för SBS.

§ 13 Uteslutning av medlem
1. På styrelsens förslag kan medlem, vid ordinarie eller extra föreningsmöte, uteslutas ur SBS om medlem
– motverkar klubbens syften
– skadar klubbens intressen
– inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller anges i SvSH:s hamnordning
– gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträder inom eller utom SBS att dess anseende äventyras

§ 14 Avgifter och betalning
1. Medlem är skyldig att erlägga avgifter som fastställs av årsmöte.
2. Vid inträde till SBS erläggs gällande årsavgift
3. Medlem som utträder eller utesluts ur SBS äger ej rätt att återfå erlagda avgifter.

4. För försenad betalning äger SBS rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.                                                                 

§ 15 Ansvarbestämmelser och försäkring
Medlem deltager i av SBS anordnade aktiviteter på egen risk.

§ 16 Ändring av stadgar
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan göras antingen genom enhälligt beslut vid ett årsmöte eller genom beslut med minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Medlem som önskar föreslå ändring av SBS:s stadgar har att skriftligen inkomma med en motion till styrelsen senast 31/12. Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen till års- eller föreningsmötet.

§ 17 Likvidation och upplösning
Skulle frågan om likvidation eller upplösning av SBS uppstå, skall kallelse delgivas samtliga medlemmar. Kallelsen skall innehålla redogörelse för det förhållande varpå förslaget grundas.
Beslut om upplösning av SBS måste för att äga giltighet fattas med minst 3/4 majoritet av två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst trettio (30) dagar och högst nittio (90) dagar skall gå till ända mellan de båda mötena. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

§ 18 Tvist
Tvist, mellan medlem och SBS som berör förhållanden och andra bestämmelser varom stadgar, hänskjuts till båtsällskapets överförbund (SBU)

– o O o–
Ändring av Svinninge båtsällskaps stadgar antagna 20180517

Ändringar av Svinninge båtsällskaps stadgar har tidigare skett

1988-05-31
1989-05-21
1994-04-21
1999-04-24
2008-04-19