KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SBS 2022

Medlemmar i SBS Svinninge Båtsällskap kallas härmed till

 

ÅRSMÖTE I SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP

Dag: 22 maj

Tid: Kl 17

Plats: Klubbstugan vid hamnen

 

 

Agenda för årsmötet

 

1.      Mötets öppnande.

2.       Val av två (2) justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, beslut om sista dag för justering.

3.       Val av rösträknare

4.       Fastställande av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

5.       Val av ordföranden att leda årsmötesförhandlingarna och val av protokollförare vid mötet.

6.       Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

7.       Fastställande av föredragningslista

8.       Styrelsens årsberättelse över det förflutna verksamhetsåret.

9.       Revisorernas berättelse

10.   Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.

11.   Ansvarsfrihet för styrelsen.

12.   Fastställande av avgifter för löpande verksamhetsår samt ersättning till styrelse och revisorer.

13.   Inkomna motioner med styrelsens yttrande över de samma samt av styrelsen till mötet hänskjutna frågor.

14.   Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.   Val av revisorer och en suppleant.

16.   Val av valnämnd.

17.   Avslutning.

 

Styrelsen i SBS

 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för SBS Svinninge Båtsällskap för verksamhetsåret 2021.

 

Årsmötet 2021 hölls den 27 maj 2021

 

Styrelse

På årsmötet den 27 maj 2021 valdes följande styrelse:

Ordförande,  Jan Axdorph

Ledamöter,  Jan Edberg, Weikko Seppälä, Hans Johansson och Kauko Rutanen

Suppleant,  Harald Pobloth

 

Verksamheten

Då verksamheten gått på sparlåga under en längre tid har styrelsen i första hand

koncentrerat sig på att bygga upp en ny organisation och ett nytt medlemsregister.

Nytt anmälningsförfarande för medlemmar har införts och ett nytt korrekt register för

aktivt sökande medlemmar har upprättats. Medlemskap i SMBF och SBU beräknas på

antal medlemmar registrerade per 31/12 året före verksamhetsåret. Avgift till SMBF som

betalas i maj 2022 utgår från registrerade medlemmar per 21-12-31. Rätt avgift kommer

att betalas första gången maj 2023.

 

Medlemmar

Föreningen har till SMBF för 2021 betalat avgift för 219 medlemmar.

 

Möten.  

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under 2021

 

 

Förslag till styrelse 2022

 

Ordförande     Jan Axdorph

Ledamöter      Jan Edberg

                          Hans Johansson

                          Kauko Rutanen

                             Harald Pobloth

 

 

Förslag till Revisor 2022

 

Anders Risberg

 

 

Intresserad att delta i styrelsearbetet eller som revisor? Kontakta någon i styrelsen 

 

BUDGET SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP  2022
           
           
INTÄKETER        
           
Medlemsavgifter   22 000    
110 * 200          
           
Förs. Vimplar mm   1 000    
           
Summa Intäkter   23 000    
           
           
Kostnader        
           
Avgift SMBF   -21 462    
Hemsida     -791    
Bankkostnader   -1 300    
Porto     -1 000    
Årsmöte     -2 000    
           
Summa Kostnader   -26 553    
           
Beräknat resultat   -3 553    

 

Revisionsberättelse

Till årsmötet i SBS Svinninge Båtsällskap 812000-2830

 

Jag har granskat den ekonomiska rapporten och räkenskaperna samt styrelsens

förvaltning i SBS för år 2021

Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

 

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att jag planerar och genomför revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att redovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Min revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i redovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

 

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt utlåtande nedan.

 

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstyrker

 

-          Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

 

Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag tillstyrker

 

-          Att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

 

 

 

Åkersberga  2022-05- 10

 

 

Anders Risberg

 

Revisor

 

 

Ansök om medlemskap i Svinninge Båtsällskap

 

 Medlemskap i SBS Svinninge Båtsällskap

 

 Åkersberga 2022-03-20                            Till Båtägare med båtplats i

                                                                  Svinninge Samfällighet Hamn

 

 

Hej

Som hyresgäst hos Svinninge Samfällighet Hamn (SvSFH) har ni tidigare även automatiskt blivit medlemmar i Svinninge Båtsällskap (SBS).

Denna koppling har nu upphört.

Från och med 2022 kommer SBS att, i egen regi, föra medlemsregister över de båtägare som önskar vara medlemmar i båtklubben.

SBS är en Allmännyttig Ideell Förening med uppgift att öka intresset för båtliv och trivseln i samband med båtaktiviteter. Klubben skall i första hand avse de båtägare och intresserade som har anknytning till hamnen i Svinninge Tomtområde. SBS är medlem i SBU (Svenska Båtunionen) och SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund).

Att vara medlem i en båtklubb kan förutom gemenskap även ge lägre försäkringspremier hos vissa försäkringsbolag, tidningen Båtliv som kommer ut med 6 nr per år, dessutom ingår en båtklubbsförsäkring i medlemskapet.

SBS kommer för 2022 ha en medlemsavgift om 200 kronor.

Ni som önskar vara kvar som medlemmar i SBS meddelar detta genom att skicka in bifogad ”Ansökan Medlemskap Svinninge Båtsällskap” All information kommer att skickas via mail varför det är viktigt att vi har korrekt mailadress till dig.

Faktura på 200 kronor avseende medlemskap för 2022 kommer att skickas ut under April-maj 2022.

Vi behöver er ansökan senast 2022-04-20 för att hinna med det administrativa.

Faktura för 2023 kommer att skickas ut början december 2022 med ffd sista december 2022.

Ändringar i medlemsförteckningen hos SBU ska göras senast januari, det är därför viktigt att vi har rätt uppdaterade register innan debiteringen för 2023.

 

 

Båthälsningar

 

Svinninge Samfällighet Hamn SvSFH                             Svininge Båtsällskap SBS

 

 

                 
  SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP    SBS        
                 
                 
  ANSÖKAN MEDLEMSKAP I SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP  
                 
                 
  Härmed  ansöker jag om medlemskap i Svinninge Båtsällskap SBS  
  org nr 812000-2830            
                 
                 
  Namn _________________________________________________  
                 
  Adress_________________________________________________  
                 
  _______________________________________________________  
                 
  Mail___________________________________________________  
                 
  Tel nr__________________________________________________  
                 
  Pers. nr________________________________________________  
                 
  Båt____________________________________________________  
                 
  Datum        Underskrift          
                 
                 
  ____________________________________________      
                 
  ____________________________________________      
  NAMNFÖRTYLIGANDE            
                 
  Kan mailas till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
  Kan skickas till: SBS c/o Rutanen Lotsvägen 25  184 92  ÅKERSBEGA  
  Kan lämnas till: någon i styrelsen för SBS (se hemsidan svinningebs.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

·        

 



.


 

 

Nyckel till bommen

Nyckel kvitteras ut till en kostnad av 300 kr. Extranyckel kostar 500 kr. Vänd er till hamnkapten.

 


Instruktion till användning av Latrina-Pumpen.

 

Läs noga instruktionen på pumpen, Viktigt, så fort det börjar synas luftbubblor i siktglaset, stäng omedelbart av munstycket med den blåa spaken. Pumpen suger 60 liter i minuten så var beredd att stänga av snabbt.

 

Avsluta alltid med att suga några liter vatten ur den befintliga hinken bredvid (som du fyller på vatten i med länspumpen).

 

Har du fått in luft i pumpen så håll munstycket i hinken till pumpen börjar suga igen (kan ta någon minut).

 

Om den som använt pumpen före dig inte avslutat på rätt sätt kan du behöva börja med att suga vatten ur hinken några minuter, fortsätt till du har fått igång flödet.

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 



 

Protokoll från SBS styrelsemöte 22 november 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS


 

 

Protokoll från SBS styrelsemöte 24 augusti 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

...............................................................................................................................................................

Protokoll konstituerande styrelsemöte 15 juni 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

 

 

 

Gällande Årsstämman 26 maj kl 18.30 Skåvsjöholm

 

Protokoll från stämman: klicka här