Fakturering medlemskap

Nu har fakturorna för 2024 skickats ut via mail, har du inte fått den så kontrollera om rätt mail adress ligger inne i SBU registret.

 

 Nedan finns handlingar inför årsmötet 2023, styrelsen kommer att finnas på plats fr.o.m. kl 15 då vi även bjuder på bl.a. korv med bröd 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SBS 2023

Medlemmar i SBS Svinninge Båtsällskap kallas härmed till

 

ÅRSMÖTE I SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP

Dag: 28 maj

Tid: Kl 17

Plats: Klubbstugan vid hamnen

 

 

Agenda för årsmötet

 

1.      Mötets öppnande.

2.       Val av två (2) justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, beslut om sista dag för justering.

3.       Val av rösträknare

4.       Fastställande av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

5.       Val av ordföranden att leda årsmötesförhandlingarna och val av protokollförare vid mötet.

6.       Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

7.       Fastställande av dagordning

8.       Styrelsens årsberättelse över det förflutna verksamhetsåret.

9.       Revisorernas berättelse

10.   Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.

11.   Ansvarsfrihet för styrelsen.

12.   Fastställande av avgifter för löpande verksamhetsår samt ersättning till styrelse och revisorer.

13.   Inkomna motioner med styrelsens yttrande över de samma samt av styrelsen till mötet hänskjutna frågor.

14.   Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.   Val av revisorer och en suppleant.

16.   Val av valnämnd.

17.   Avslutning.

 

Styrelsen i SBS

 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för SBS Svinninge Båtsällskap för verksamhetsåret 2021.

 

Årsmötet 2022 hölls den 22 maj 2022

 

Styrelse

På årsmötet den 22 maj 2022 valdes följande styrelse:

Ordförande,  Jan Axdorph

Ledamöter,  Jan Edberg, Hans Johansson, Kauko Rutanen

och Harald Pobloth

 

Verksamheten

Styrelsen har i första hand koncentrerat sig på att bygga upp organisationen och ett nytt medlemsregister. 

Nytt anmälningsförfarande för medlemmar har införts och ett nytt korrekt register för aktivt sökande medlemmar har upprättats. medlemskap i SMBF och SBU beräknas på antal medlemmar per 31/12 året före verksamhetsåret med avräkning januari verksamhetsåret.                                                                                                  All korrespondens utgår idag från SBU registret och via SBU´s administrativa system

Medlemmar

Föreningen har till SMBF för 2023 betalat avgift för 112 medlemmar.

Möten.  

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2022/23

 

 

Förslag till styrelse 2023

 

Ordförande     Jan Axdorph

Ledamöter      Jan Edberg

                     Hans Johansson

                      Kauko Rutanen

 

Förslag till Revisor 2023

Anders Risberg

Intresserad att delta i styrelsearbetet eller som revisor? Kontakta någon i styrelsen 

 

 

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP 2022
RESULTATRAPPORT      2022   2021
INTÄKTER          
MEDLEMSAVGIFTER     22200   0
SVENSKA SJÖ         900
VIMPLAR       300    
Övriga intäkter     21 607    
SUMMA INTÄKTER     44 107   900
             
KOSTNADER          
AVGIFTER SMBF     -21 462   -21 462
HEMSIDA       -791   -645
BANKKOSTNADER     -1 262   -903
ÅRSMÖTE     -852    
Vimplar mm     -3 654    
Post       -1 157    
SUMMA KOSTNADER     -29 178   -23 010
             
ÅRETS RESULTAT     14 929   -22 110
----------------------------------------------------------------------------
BALANSRAPPORT  2022-12-31   2022-12-31   2021-12-31
TILLGÅNGAR          
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
KUNDFORDRINGAR     17 400   23 100
UPPLUPNA INTÄKTER         900
SUMMA OMS. TILLGÅNGAR   17 400   24 000
KASSA O BANK          
FÖRETAGSKONTO     52 174   24 171
SUMMA TILLGÅNGAR     69 574   72 171
             
SKULDER OCH EGET KAPITAL        
EGET KAPITAL     26 569   48 678
BERÄKNAT RESULTAT     14 929   -22 110
SUMMA EGET KAPITAL     41 498   26 568
KORTFRISTIGA SKULDER        
LEVERANTÖRSSKUÖLDER   3 654    
FÖRUTBETALDA INTÄKTER   22 400    
ÖVRIGA SKULDER     2 022   21 603
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 69 574   74 739

   

                                                                                                     

BUDGET SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP  2023
           
           
INTÄKETER        
           
Medlemsavgifter   22 000    
110 * 200          
           
Förs. Vimplar mm   1 000    
           
Summa Intäkter   23 000    
           
           
Kostnader        
           
Avgift SMBF   -12 392    
Hemsida     -791    
Bankkostnader   -1 300    
Porto     -1 000    
Årsmöte     -2 000    
           
Summa Kostnader   -17 483    
           
Beräknat resultat   5 517    

 

Revisionsberättelse

Till årsmötet i SBS Svinninge Båtsällskap 812000-2830

 

Jag har granskat den ekonomiska rapporten och räkenskaperna samt styrelsens

förvaltning i SBS för år 2022

Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

 

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att jag planerar och genomför revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att redovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Min revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i redovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

 

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt utlåtande nedan.

 

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstyrker

 

-          Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

 

Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag tillstyrker

 

-          Att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

 

 

 

Åkersberga  2023-05- 07

 

 

Anders Risberg

 

Revisor

 

 

Ansök om medlemskap i Svinninge Båtsällskap

 Medlemskap i SBS Svinninge Båtsällskap använd nedanstående ansöknings blankett

 

 

 

                 
  SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP    SBS        
                 
                 
  ANSÖKAN MEDLEMSKAP I SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP  
                 
                 
  Härmed  ansöker jag om medlemskap i Svinninge Båtsällskap SBS  
  org nr 812000-2830            
                 
                 
  Namn _________________________________________________  
                 
  Adress_________________________________________________  
                 
  _______________________________________________________  
                 
  Mail___________________________________________________  
                 
  Tel nr__________________________________________________  
                 
  Pers. nr________________________________________________  
                 
  Båt____________________________________________________  
                 
  Datum        Underskrift          
                 
                 
  ____________________________________________      
                 
  ____________________________________________      
  NAMNFÖRTYLIGANDE            
                 
  Kan mailas till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
  Kan skickas till: SBS c/o Rutanen Lotsvägen 25  184 92  ÅKERSBEGA  
  Kan lämnas till: någon i styrelsen för SBS (se hemsidan svinningebs.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

·        

 .


 

 

Nyckel till bommen

Nyckel kvitteras ut till en kostnad av 300 kr. Extranyckel kostar 500 kr. Vänd er till hamnkapten.

 


Instruktion till användning av Latrina-Pumpen.

 

Läs noga instruktionen på pumpen, Viktigt, så fort det börjar synas luftbubblor i siktglaset, stäng omedelbart av munstycket med den blåa spaken. Pumpen suger 60 liter i minuten så var beredd att stänga av snabbt.

 

Avsluta alltid med att suga några liter vatten ur den befintliga hinken bredvid (som du fyller på vatten i med länspumpen).

 

Har du fått in luft i pumpen så håll munstycket i hinken till pumpen börjar suga igen (kan ta någon minut).

 

Om den som använt pumpen före dig inte avslutat på rätt sätt kan du behöva börja med att suga vatten ur hinken några minuter, fortsätt till du har fått igång flödet.

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................

 

  

Protokoll från SBS styrelsemöte 22 november 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS


 

 

Protokoll från SBS styrelsemöte 24 augusti 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

...............................................................................................................................................................

Protokoll konstituerande styrelsemöte 15 juni 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

 

 

 

Gällande Årsstämman 26 maj kl 18.30 Skåvsjöholm

 

Protokoll från stämman: klicka här