2018-05-01 Ny Hamnordning

Vid årsmöte av SvSH (Svinninge Samfällighets Hamn) antågs en ny hamnordning som finns tillgängligt för SBS medlemmar under https://drive.google.com/open?id=1pcc6IIolme3MMJBh62gmpUsZJp10VUMP

Den gamla hamnordningen kommer försvinner inom kort från hemsidan och gäller inte längre.


 

Ekonomisk Förening Svinninge Samfällighet Hamn                                                    2016-12-20


HAMNORDNING

 

1. Allmänt

Svinninge Samfällighet Hamn (SvSH) anvarar för hamnanläggningen som idag omfattar en hamn med cirka 270 båtplatser, ett slipområde för vinterförvaring av cirka 130 båtar, sublift, mastkran samt en klubbstuga. De flesta som äger tomt som ingår i Svinninge samfällighet äger en andel i hamnen och är därmed garanterad rätten till en båtplats.
I mån av plats hyrs båtplatser ut även till externa medlemmar.


Styrelsen för SvSH ansvarar för skötsel och drift av hamnanläggningen som leds av en anställd hamnkapten som ansvarar för den dagliga tillsynen och verksamheten.

Kontrakt skrivs mellan båtägare och SvSH i samband med att båtplats upplåtes.

För att få tillgång till båtplats (sommar/vinter) skall båtägaren även vara medlem i Svinninge Båtsällskap (SBS).  Svinninge Båtsällskap är en ideell förening som skall främja båtsportens utövande och medlemmarna har för detta ändamål tillgång till hamnanläggningarna samt ett ekonomiskt stöd för verksamheten från SvSH. SBS är även medlem i Svenska Båtunionen (SBU) och medlemmar i SBS är därmed också anslutna till SBU.
Alla medlemmar är försäkrade genom SBU för arbeten som utförs på hamnens område och får även medlemstidningen Svenskt Båtliv.

Nycklar till hamnanläggningen tillhandahålls av SvSH (Hamnkapten) till ett pris som fastställs av styrelsen. Nyckel får inte lämnas till obehörig och inte kopieras.

2. Allmänna ordningsregler

På bryggorna får endast medlemmar i SBS och i hamnen registrerade båtägare samt deras gäster uppehålla sig.

Vattenskidåkning och annan vattenlek får inte utövas med utgångspunkt från brygg- eller hamnanläggning.

Vid passering genom grindar och bommar skall dessa, om inte annat tillfälligt meddelats, varje gång omedelbart stängas och låsas. Låsta grindar, bommar och dörrar till klubbhus och bodar försvårar obehörigas tillträde till båtar och egendom.

Inom hamnen skall ordning och renlighet iakttas. Utställd sopcontainer och övriga anordningar för hopsamlande av avfall, får endast användas för sopor från båtar.

All nedsmutsning av uppläggningsområdet skall undvikas genom att vid oljebyten säkerställa att spilloljan effektivt uppsamlas och att vid motorkörning glykolblandning som pumpas ut ur avgasrör återförs till motorn eller samlas i plastdunk eller hink.

Petroleumprodukter och motsvarande skall tömmas i därför avsedd spilltank i miljöstationen, vid klubbhuset. Detsamma gäller glykol och vattenblandad glykol som skall hällas i miljömiljöstationens uppställda uppmärkta kärl. Det är absolut förbjudet att tömma eller slänga detta spill i sopcontainer.

All nedsmutsning av vattnet i hamnen genom t ex utpumpning av oljebemängt slagvatten och dyl., liksom användande av toalett med direktutsläpp är förbjudet. Vid påfyllning av bränsletank skall största försiktighet iakttagas så att spill av även små mängder bränsle i vattnet undviks.

I hamnanläggning gäller en fartbegränsning på 3 knop. Farten skall vara nedbringad i god tid före passerandet av förlängningen av den landbundna öst-västliga delen av piren.

Obehörig tilläggning eller beträdande av annans båt i hamnen är förbjudet. Skulle skada på annans båt ske ska detta omedelbart anmälas till båtägaren och hamnkapten.

Hamnkärror får fritt disponeras inom hamnen av båtägare registrerade i SvSH och skall efter användandet omedelbart återställas till anvisad parkeringsplats och låsas fast.

Båt, som är förtöjd eller upplagd i hamnen, skall hållas i prydligt skick och vara ansvarsförsäkrad. Båt, som vinterförläggs i vattnet, skall även ha gällande bärgningsförsäkring.

3. Båtägare

Arbetsplikt gäller vid upptagning/sjösättning samt när styrelsen så påkallar.

Båtägare eller den som med båtägarens medgivande använder båt registrerad hos SvSH är skyldig att följa, förutom denna hamnordning, även instruktioner som meddelas av SvSH/SBS styrelse och av hamnkapten.

Bryter båtägaren mot dessa bestämmelser har hamnkapten rätt att på båtägarens bekostnad vidta behövliga åtgärder på grund av det inträffade. SvSH/SBS styrelse och hamnkapten fritas i förekommande fall från allt ansvar, för vidtagna åtgärder.

Upprepade avsteg från hamnordningen eller vägran eller avsevärd fördröjning att följa hamnordningen eller hamnkaptens föreskrifter kan medföra förlust av båtplats och uteslutning från SvSH/SBS.

Med båtägare avses här även delägare av båt. Delägarna svarar solidariskt för de förpliktelser och skyldigheter som framgår av denna hamnordning.

Det åligger båtägaren att utan dröjsmål anmäla ändrad adress samt försäljning eller byte av båt till Hamnkaptenen. Önskar båtägaren även utgå som medlem i SBS skall detta meddelas SBS ordförande. Båtägare som säljer sin båt, är ansvarig för båten samt de skador den kan vålla intill dess båten lämnat hamnen för gott eller tills köparen träffat avtal om förhyrning av båt- eller uppläggningsplats med SvSH (hamnkapten).

Försäljes båt under vinter- eller sommarsäsong får den nya ägaren, om den tidigare ej längre erfordrar båtplats, disponera båtplatsen till resp. säsongs slut efter tillfälligt avtal.

Det åligger båtägaren att utan dröjsmål anmäla skadegörelse, inbrott, stöld eller annan förlust av/på egendom inom hamnområdet till hamnkaptenen.

Båtägare ansvarar för uppkomna skador på kajer, bryggor, förtöjningsanordningar och hamnens inventarier, som denne/denna förorsakat eller som orsakats av hans/hennes båt.

4. Arbetsledning och funktionär

Verksamheten i hamnen leds av hamnkapten. Verksamhet som segeltävlingar, utbildning och annan form av samvaro leds av styrelsen i SBS. Namnen på dessa personer och deras telefonnummer anges på anslagstavlorna i hamnen samt på hamnens web-sida

Medlemmarna har att rätta sig efter de direktiv och föreskrifter som dessa personer utfärdar.

5. Tid för sjösättning och torrsättning

Gemensam sjösättning och upptagning av båtar sker på dagar och tider som fastställs av hamnkaptenen.

Upptagning med sublift. Hamnkaptenen fastställer dagar för sjösättning respektive torrsättning. Dessa dagar tillkännages på klubbens hemsida.

Upptagning med trailer. Anmälan till sjösättning respektive torrsättning skall ske till hamnkapten senast 1 vecka före torrsättning eller sjösättning.

Hamnkapten fastställer turordningen vid sjösättning respektive uppläggning samt anvisar plats vid uppläggning.

Båtägare är skyldig att delta och medverka i gemensamma arbetsuppgifter i samband med sjösättningen samt upptagning. Upprop av sjösättnings- respektive upptagningslag sker före det att arbetet ska påbörjas samt efter det arbetet avslutats.

Enskild sjösättning respektive upptagning får endast ske efter godkännande av hamnkapten.
Detta gäller även om man sjösätter eller tar upp båt med egen trailer.
Båt på trailer som ska stå kvar på slipområdet vintertid ska stå på anvisad plats som fås av hamnkapten.

Om medlem önskar sjösättning tidigare, än den officiella tidpunkten, måste hamnkaptenen meddelas detta i god tid innan höstupptagningen. Även detta för underlätta planeringen av båtens placering inför kommande sjösättning.

Båten skall i god tid vara iordningställd för sjösättning.

Kvarstående båtar kan försvåra  torr och sjösättning och kan utgöar en säkerhetsrisk. Hamnkapten äger att besluta att båt som blir stående på uppläggningsplatsen, oavsett anledning, kan flyttas undan på båtägarens bekostnad och risk, i de fall båten utgör ett hinder eller en säkerhetsrisk.

Båten skall i god tid före upptagningen ligga förtöjd intill upptagningsplatsen,  länsad och befriad från barlast.

Pallningsmaterielen skall i god tid vara placerad i närheten av planerad uppläggningsplats och märkt med namn samt telefonnummer. Pallningen skall vara så förberedd att båten kan placeras på plats utan fördröjning.

Förtöjning vid mastkran får endast ske i samband med av- och påriggning av mast och för kortare tid i samband med i och urlastning. Vid av- och påriggning av mast ska hänsyn tas till väntande båtar så att inte mer tid än nödvändigt används.

Tillträde till mastkran ska ske i turordning. För och efterarbete ska utföras vid den egna båtplatsen.

I samband med torrsättning ansvarar båtägarna att gasflaskor avlägsnas från båtarna för att minimera riskerna för explosioner om brand uppstår.

6. Vårrustning

Båtägare är skyldiga att städa av disponerat område samma dag som sjösättningen äger rum. Pallning, ställningar etc. skall förses med namn och telefonnummer samt läggas/ställas på anvisad plats. Material/materiel som inte är borttaget eller märkt med namn och telefonnummer kommer vid städdag att avlägsnas från uppläggningsområdet.

7. Motorfordon

Motorfordon får under tiden för vårrustningen och uppläggning av båt ej köras inom områdena för hamn och uppläggning då förbudsskylten är uppsatt. Motorfordon skall parkeras på avsedd plats för fordonsparkering, det är förbjudet att parkera längs väg.

Motorfordon får köras in till hamnområdet för avlastning av tungt gods till/från båten efter tillstånd av hamnkapten eller då sjö/torrsättning ej pågår. Parkering inom hamnområdet, före sjösättning och efter upptagning, är absolut förbjudet. Motorfordonet skall omedelbart efter avlastning köras ut från hamnområdet.

Under sommartid kan medlemmar, eller dess gäster, parkera inne på slipområdet.
Dock inte parkera så att de båtar som står kvar på land inte blir åtkomliga för eventuell sjösättning.

Motorfordon har att följa uppsatta skyltar om förbud och anvisningar. Inom hela området gäller en högsta hastighet av tio (10) km/timme.

8. Slip- och uppläggningsområde

Båt får endast placeras på plats som anvisats av hamnkapten.

Bensin, oljor eller andra brandfarliga föremål får ej förvaras i öppna eller eljest ej lämpliga kärl i upplagda båtar.

Gasolflaskor eller motsvarande får ej förvaras i båten eller på slipområdet.

Endast elmaskiner, elverktyg samt elkablar av godkänt materiel, får användas. Brandgator och utrymmen under och omkring båtarna måste hållas fritt från brännbart och skrymmande material.

Värmeelement eller laddningsaggregat får endast användas då båtägaren är närvarande eller efter överenskommelse med hamnkapten.

Vid allt arbete där öppen eld kan förekomma skall brandredskap finnas på plats. Enligt gällande brandföreskrifter föreligger det anmälningsplikt till hamnkapten före arbetets påbörjande.

Pallningsutrustning för båten skall vara av fullgott material. Utrustningen skall säkerställa att upplagd båt står stadigt utan risk att stjälpa. Förare av subliften har rätt av att avbryta upptagning om uppenbara skäl föreligger att pallningsutrustningen inte motsvarar den kvalitet som krävs för ifrågavarande båt. Ansvaret ligger dock helt på båtägaren att utrustningen är av den kvalitet som krävs.

Täckningen skall vara utförd så att den klarar förekommande vind- och snölaster. Täckställning får skjuta utanför båten med maximalt 30 cm på var sida. Presenning får inte vara fäst på sådant sätt att vindlast överförs till pallningsmaterielen. Sönderblåst presenning skall snarast efter upptäckt omhändertas av båtägaren. Staketet kring uppläggningsområdet får inte användas som fäste för täckningen av båt.

För uppallning och täckning av båten ansvar båtägaren. Täckningen får ej ha sådan utformning eller brister att den riskerar kunna utgöra hinder/skada på person eller egendom. Hamnkapten  äger rätt att åtgärda täckning eller pallning som kan medföra risk för skada på person eller egendom. Sådan åtgärd sker på båtägarens bekostnad.

På uppställningsområdet gäller ordning och reda. Plastrester, spillvirke mm ska efter renoverings och ombyggnadsarbete dagligen tas om hand och placeras i miljöstationen eller sopcontainer. Färg och lösningsmedel får under inga omständigheter hällas ut på marken utan skall placeras i miljöstationen.

Pallningsvirke, vaggor, ställningar o dyl. skall genast efter sjösättningen flyttas till anvisad plats, vara hopbuntat och på väl synlig plats vara försett med ägarens namn och tfnnr.

Ej borttagen pallningsmateriel enligt ovan omhändertas av hamnens funktionärer och disponeras enligt hamnkaptenens bestämmande.

Jolle (motsv.) skall vara placerad under båten eller på plats anvisad av slipförman.

I masthuset får master, bommar och rullfocksstag förvaras. Utskjutande och/eller vassa delar som inte kan tas bort skall skyddas. Alla riggdelar som placeras i masthuset skall vara märkta med ägarens namn och tfnnr.

Sandblästring av båt får inte äga rum på upplagsplatsen utan särskilt tillstånd av hamnkapten. Sådant tillstånd förutsätter att särskilda åtgärder vidtagits för att skydda intilliggande båtar.

Båt som lämnas på land under sommaren debiteras med samma summa som om den låg i vattnet och förtöjd vid bryggan. Om man har bryggplats och inte sjösätter så blir båtägaren debiterad både för plats på slipområdet och för bryggplatsen.

9. Bryggplats

Båtägare som tecknat bryggplatsavtal och erlagt fastställda avgifter tilldelas bryggplats enligt registrerade uppgifter på båten. Båtägare är skyldig att byta bryggplats om hamnkapten så kräver.

Fördelning av bryggplatser bestäms av hamnkapten. Bryggplatsförteckning skall finnas tillgänglig på anslagstavla samt hemsida senast 1 vecka före sjösättningsdagen.

Bryggplatsen är personlig och gäller för den båt för vilken avtal tecknats. Bryggplatsen får inte överlåtas eller uthyras.

Med skriftligt medgivande av hamnkaptenen kan platsen utlånas under enstaka dag/dagar.

Båt får ej läggas vid annan än tilldelad plats om inte fara för haveri eller skada föreligger.

Färskvatten finns vid särskilda vattenuttag med slang som räcker fram till varje båt. Tillgång till färskvatten är en medansvarig tillgång som inte får missbrukas.

Med missbruk menas tvättning av båt, eller annan användning förutom som dricksvatten. Hamnkapten äger mandat att på lämpligt sätt tillrättavisa sådan användning och om inte åtlydande sker anmäla detta till styrelsen för åtgärd.

För nyttjande av elström under längre tid än ett (1) dygn skall särskilt tillstånd inhämtas från hamnkapten. Vid elförbrukning över ett dygn ska elmätare installeras mot erläggande av avgift som fastställts av styrelsen.

Förtöjningsmateriel - även på båten - som knapar, halkipar tågvirke, kaus, schackel och fjädrar skall vara i fullgott skick och dimensionerade enligt gällande försäkringsnormer. Förtöjda båtar skall vara avfendrade med minst fyra (4) kraftiga fendrar, med minst två (2) fendrar på varje sida av båten. Detta gäller även om intilliggande båtplatser ej är belagda. Båten skall alltid vara förtöjd med ryckdämpande anordning.

Hamnkapten äger rätt att åtgärda undermåliga förtöjningar på båtägarens bekostnad.

Förtöjningsmaterielen vid bryggorna skall tas bort efter upptagning. Båtägare blir ersättningsskyldig för uppkommen skada som orsakats till följd av att förtöjningstamparna inte tagits bort

Båt som kvarligger i sjön, skall erlägga avgift som fastställts av SvSH styrelse.

10. Småbåtar och jollar

Småbåtar under fyra (4) meter, som tillhör medlem kan beredas plats på särskild ramp under förutsättning att båten är märkt med ägarens namn, som ska var väl synligt. Jolle till båt med bryggavtal får uppläggas på jolleramper.

Segeljolle (motsvarande) för vilka avtal tecknats om plats på land under seglingssäsongen placeras på plats som anvisas av hamnkapten. Sådan båt skall vara märkt med särskilt märke som erhålls vid tecknandet av avtal.

Jolle som inte förvaras på jolleramper skall förtöjas i aktern eller förvaras på båten. Vid förtöjning i aktern skall detta göras på ett betryggande sätt så att den inte kan komma att skada annans egendom, eller utgöra hinder för övriga båtar.

Jolle som förtöjs i aktern av båt får ej sticka ut med mer än en (1) decimeter på varje sida utöver båtens bredd.

Hamnkapten äger rätt att åtgärda undermåliga förtöjningar på båtägarens bekostnad.

11. Säkerhetsföreskrifter

Styrelsen utser skyddsombud, vilka ha rätt och skyldighet att ingripa vid fara för olycksfall. Inträffat olycksfall/olyckstillbud skall omedelbart anmälas till hamnkapten som vidarebefordrar anmälan till styrelse och skyddsombud.

Båt får inte tas in, sjösättas eller tas upp i SvSH hamnanläggning om den på grund av storlek, typ eller annan omständighet inte bedömes lämplig. Tyngre båtar än 12 ton lyfts ej av SvSH Sublift.

Elkablar skall tas in efter avslutat arbete för dagen. Endast jordade kablar och apparater godkända för utomhusbruk enligt svenska normer får användas. (Uttagsstolpar på uppläggningsområdet, bryggor och intill stranden har inbyggda jordfelsbrytare). Elektriska element skall vara godkända för användning i motorfordon och får endast anslutas efter tillstånd av hamnkapten. Anslutna element (apparat) får ej lämnas utan tillsyn i båten.

Det är absolut förbjudet att vidta åtgärder så att kraftigare säkringar än 10 A kan sättas in i eluttagen. Kabel får ej sitta kvar i eluttag när båten lämnas utan tillsyn. Undantag kan göras för laddning av batterier och länspumpning efter särskild överenskommelse med hamnkapten.

Uppsatta avspärrningar till brandgatorna får ej flyttas eller avlägsnas.

Skall båt genom egen försorg (t ex efter försäljning eller för flyttning till varv) tas bort från uppläggningsområdet skall hamnkapten meddelas vem som genomför flyttningen och tidpunkten när den skall genomföras.

Skall reparation, service eller dylikt genomföras på båten av annan än båtägaren själv, skall i förekommande fall hamnkaptenen meddelas vem som genomför arbetet och tidpunkten när det skall genomföras. Detta gäller även för båt som ligger vid brygga.

Vid allt arbete där öppen eld förekommer (gasollåga, svets etc.) skall förutom eldsläckare minst en full vattenhink finnas tillhands. Tillstånd till sådant arbete skall inhämtas hos hamnkapten.

Under pågående sjösättning och upptagning skall barn och hundar hållas utanför uppläggningsområdet, eller vara under direkt tillsyn. Hund skall vara kopplad.

12. Ansvar

För båtägare som tas i anspråk för vakttjänst och arbetsplikt skall finnas ansvarighets- och olycksfallsförsäkring.

SvSH/SBS ikläder sig inte ansvar för skador som genom verksamheten i upplagsområdet eller hamnen vållas person eller egendom. SvSH/SBS ikläder sig inte något ansvar för uppkomna skador, på båt som båtägare har förtöjd, eller framför inom båtsällskapets hamnanläggning, eller har upptagen på SvSH slip. SvSH ikläder sig inte heller något ansvar för personskador eller andra egendomsskador, uppkomna under vistelse i SvSH hamnanläggning eller slipområde. Skador orsakade av sublift, i samband med sjösättning/upptagning, ersättes av SvSH försäkring. Dock gäller här att ”båtens” försäkring i första hand gäller. Båtägare skall inneha försäkring som täcker olycksfall, ansvar och brand.

Båtägare är skyldig att ersätta skada inom SvSH hamnområde som han/hon eller hans/hennes sällskap åsamkar på SvSH ägd och förvaltad egendom. Finns flera ägare till en och samma båt är de gemensamt ansvariga.

Båtägaren är skyldig att ha båten ansvarsförsäkrad.

SvSH har rätt att på båtägares bekostnad flytta kvarlämnad båt eller annan egendom som inte avhämtas efter från SvSH skriftligt föreläggande härom.

 

Båtar utan tillstånd, eller för vilka avgifter inte erlagts samt båtar vilka ej sjösatts på fastställd dag omflyttas på planen eller bortflyttas på ägarens risk och kostnad. 

 

Ekonomisk Förening Svinninge Samfällighet Hamn                                                    2016-12-20